Algemene voorwaarden RN Communications

Algemene Voorwaarden
Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden van RN Communications (hierna: de “Voorwaarden”) wordt het volgende verstaan onder:
a) RN Communications: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RN Communications. alsmede alle aan haar gelieerde vennootschappen voor zover deze de Voorwaarden van toepassing hebben verklaard;
b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, personenvennootschap, rechtspersoon of andere entiteit die met RN Communications een Overeenkomst aangaat, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, dan wel daartoe een offerte vraagt of jegens wie RN Communications enige (rechts-)handeling verricht;
c) Overeenkomst:iedere tussen de Opdrachtgever en RN Communications tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de deelname van de Opdrachtgever of diens werknemers aan of de opdracht tot het uitvoeren van cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot advisering, coaching en interventies in de ruimste zin van het woord, alsmede iedere (rechts)handeling ter voorbereiding en/of ter uitvoering van deze Overeenkomst, alsmede Open trainingen en Incompany
d) Open trainingen:cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen en programma’s waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven;
e) Incompany trainingen:cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen en programma’s die door RN Communications (uitsluitend) aan de Opdrachtgever worden aangeboden;
f) Diensten:alle diensten c.q. werkzaamheden die het onderwerp van de Overeenkomst vormen, waaronder maar niet beperkt tot het geven van trainingsprogramma’s, maatwerk, leer- en ontwikkelingstrajecten, talent-, team- en MD trajecten, adviestrajecten over structuur en (leer)cultuur, inclusief het verstrekken van bepaald cursus en trainingsmateriaal en toegang verlenen tot digitale leerondersteuning of platforms;
g) Medewerker:iedere (rechts)persoon, al dan niet in dienst van RN Communications, die namens RN Communications met de uitvoering van de Overeenkomst c.q. het verrichten van de Diensten is belast.
Artikel 1 – Algemeen
1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van RN Communications en de Opdrachtgever, waaronder aanbiedingen en offertes.
2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door RN Communications uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien sprake is van een Overeenkomst gesloten met meer dan één Opdrachtgever, zullen al deze Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten.
4. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door RN Communications schriftelijk zijn vastgelegd en gelden uitsluitend voor die betreffende Overeenkomst.
5. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door RN Communications en zijn de bestuurders alsmede degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht aan RN Communications niet door hun dood, onder curatele stelling, surséance of faillissement.
6. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de Voorwaarden een Overeenkomst werd gesloten, stemt in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden op latere Overeenkomsten.
7. RN Communications neemt privacy serieus. Met het akkoord gaan van onze Algemene Voorwaarden is er ook kennis genomen van het Privacy Statement van RN Communications.
 
Artikel 2 – Offertes en totstandkoming Overeenkomsten
1. Offertes van RN Communications zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Aan kennelijke verschrijvingen en/of fouten in de offerte kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
2. De Overeenkomst tussen RN Communications en de Opdrachtgever komt slechts tot stand indien en voor zover:
a) de door RN Communications en de Opdrachtgever ondertekende schriftelijke bevestiging door RN Communications is ontvangen of RN Communications door middel van een digitale verzonden aanmelding of bevestiging de opdracht schriftelijk aanvaard;
b) door ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier.
3. Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van Medewerkers van RN Communications, binden RN Communications slechts indien deze schriftelijk door RN Communications zijn bevestigd.
 
Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst
RN Communications is aangesloten bij de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en acht zich gebonden aan de gedragscodes en algemene voorwaarden van deze organisaties, met inbegrip van de uitvoering van eventuele kwaliteitscontroles. Genoemde gedragscodes en algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.roa-advies.nl en www.nrto.nl/gedragscodes.
Artikel 4 – Prijzen en prijswijziging
1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn:
a) gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte respectievelijk de totstandkoming van de Overeenkomst geldende lonen, loonkosten en sociale- en overheidslasten c.q. belastingen;
b) exclusief reis-, verblijf- en materiaalkosten;
c) exclusief de kosten van de eventuele huur van audiovisuele apparatuur; voor het gebruik van digitale online en offline leerplatform, performance tools, analyse en management informatie en (interactive) leertablets;
d) exclusief de huur van accommodatie;
e) exclusief de kosten van verblijf van docenten, trainers en adviseurs;
f) exclusief btw.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt voor open trainingen een vaste prijs, waarin alle kosten zijn begrepen, met uitzondering van btw en met uitzondering van de huur van de accommodatie en de kosten van verblijf van de Opdrachtgever.
3. RN Communications is gerechtigd de prijzen, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen loonstijgingen en stijgingen van sociale- en overheidslasten, een en ander indien tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de ingangsdatum van de Overeenkomst een periode van meer dan 3 maanden is gelegen.
Artikel 5 – Facturering
1. Betaling dient plaats te vinden binnen 28 dagen na dagtekening van de factuur, onverminderd het recht van RN Communications om vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
2. Alle aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.
3. Bij niet-betaling binnen de in lid 1 bedoelde termijn is de Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.
4. Alle kosten die voor RN Communications verbonden zijn aan de inning van hetgeen de Opdrachtgever aan RN Communications verschuldigd is, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door de RN Communications aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van EUR 250,=.
Artikel 6 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van de ene partij jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: ziekte of ontoereikende beschikbaarheid van trainers en adviseurs en/of wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van toeleverancier(s) van RN Communications en bij door RN Communications in verband met de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden dan wel hun personeel en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
2. Partijen behouden zich beide het recht voor jegens de andere partij om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet. Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op (enige) schadevergoeding, ook niet als RN Communications als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en zal door RN Communications met inachtneming van lid 4 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van de Opdrachtgever de is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
4. RN Communications is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
5. De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Artikel 7 – Annulering en wijziging Incompany training
1. Annulering van een Incompany training dient schriftelijk te geschieden.
2. Ingeval van annulering van een Incompany training is de Opdrachtgever een vierde gedeelte van de overeengekomen prijs aan RN Communications verschuldigd, indien tussen de datum van de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de voor de uitvoering van de Overeenkomst overeengekomen startdatum een periode is gelegen van meer dan één maand, de dag van de schriftelijke berichtgeving en de dag van aanvang van de uitvoering niet meegerekend.
3. Ingeval van annulering van een Incompany training binnen één maand voor de overeengekomen datum van uitvoering is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs aan RN Communications:
a) geheel verschuldigd ingeval van een Overeenkomst voor zes dagen of korter;
b) voor de helft verschuldigd ingeval van een Overeenkomst van meer dan zes dagen.
4. Kosten die RN Communications aan derden verschuldigd is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeval van annulering integraal aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Wijzigingen in de data en/of de aard en de omvang van de Overeenkomst dienen met RN Communications overeengekomen te worden.
Artikel 8 – Annulering en wijziging van deelname aan Open trainingen
1. Annulering van Open trainingen dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
2. Ingeval van annulering is de Opdrachtgever:
a) De overeengekomen prijs niet verschuldigd ingeval van annulering tot vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst;
b) De volledige overeengekomen prijs verschuldigd ingeval van annulering binnen vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst.
3. De Overeenkomst tot deelname aan een Open training kan door de Opdrachtgever schriftelijk worden gewijzigd.
4. Ingeval van wijziging van de Overeenkomst is deelnemer:
a) 25% van de prijs verschuldigd ingeval van wijziging binnen vier tot twee weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst;
b) 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd ingeval van wijziging binnen twee weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst.
5. Bij de toepassing van lid 2 en lid 4 van dit artikel wordt de dag van verzending van de in lid 1 en lid 3 bedoelde schriftelijke mededeling en de overeengekomen dag van uitvoering van de Overeenkomst niet meegerekend.
6. Indien de Opdrachtgever op de overeengekomen dag van uitvoering van de Overeenkomst niet verschijnt of nadien onregelmatig aanwezig is, is opdrachtnemer gerechtigd dat aan te merken als een annulering van de volledige Overeenkomst.
7. De Opdrachtgever is gerechtigd ingeval van verhindering een vervanger te laten deelnemen aan de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven, tegen het overeengekomen tarief.
Artikel 9 – Annulering (hotel)arrangement
1. Eventuele kosten voor het niet tijdig annuleren worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
2. Ingeval van annulering is de Opdrachtgever:
a) De overeengekomen prijs niet verschuldigd ingeval van annulering tot vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van het (hotel)arrangement;
b) De volledige overeengekomen prijs verschuldigd ingeval van annulering binnen vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van het (hotel)arrangement.
Artikel 10 – Klachtenregeling
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@rncommunications.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
3. De directie van RN Communications neemt binnen twee weken na ontvangst van de klacht contact op met de Opdrachtgever om een afspraak te maken over de afwikkeling van de klacht.
4. De Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever geen aanspraken terzake. Indien de klachten ongegrond zijn gebleken, zijn de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de Opdrachtgever. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
5. RN Communications zal het resultaat van de beslissing schriftelijk meedelen aan de Opdrachtgever.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. RN Communications is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van RN Communications.
2. RN Communications is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
3. Indien RN Communications, met inachtneming van het in de wet, in de Overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is de vergoedingsplicht van RN Communications in alle gevallen beperkt tot de voor de uitvoering van de Overeenkomst overeengekomen prijs, waarbij ingeval van een duurovereenkomst wordt uitgegaan van de overeengekomen prijs voor één jaar, dan wel tot een bedrag van maximaal € 454.000,=, indien laatst vermeld bedrag lager is dan het bedrag van de overeengekomen prijs.
4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de werknemers van RN Communications in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst wordt geleden en verplicht zich RN Communications te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers.
5. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden ontplooid dienen de deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.
Artikel 12 – Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, inzake alle door RN Communications verstrekte en samengestelde zaken alsmede alle intellectuele eigendomsrechten welke ontstaan als gevolg van het verrichten van Diensten, berusten uitsluitend bij RN Communications en blijven aldaar berusten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts die rechten die hem nadrukkelijk onder enige Overeenkomst worden toegekend.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RN Communications zijn de Opdrachtgever en deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de ter beschikking gestelde zaken te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
Artikel 13 – Vervaltermijn
1. Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens RN Communications in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door RN Communications in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de levering van de Diensten.
2. In geen geval rust op RN Communications een schadevergoedingsverplichting na twee jaar na levering van de Diensten.
Artikel 14 - Refurbished by RN Communications.
Wij van RN Communications bieden u ook refurbished producten aan met een garantietermijn van 24 maanden. Onder de garantie vallen software matige issues, problemen die ontstaan door software fouten, het niet correct werken van onderdelen mits deze door software problemen ontstaan. Iedere Hardware problemen vallen niet onder de garantieregeling van 24 maanden. Indien er vast gesteld is dat het om een softwarematig probleem gaat wordt het kosteloos gerepareerd mits aan te tonen is dat het niet door schuld komt of bewust verwijderen van software en/of hardware. Indien na controle blijkt dat het probleem is ontstaan door u als klant zullen de kosten op u verhaald worden met een boeteclausule van minimaal €50,- tot maximaal €250,-. Indien er een boete wordt uitgegeven dient deze binnen 14 dagen na dagtekening betaald te zijn, indien de 14 dagen verstreken zijn zal er een verhoging van 35% worden toegekend bij het uitblijven van betaling zal worden overgegaan tot het inschakelen van een incassobureau waarvan de kosten voor uzelf zijn.
Artikel 15 - Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@rncommunications.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.Uitzondering op het retourrecht zijn de refurbished producten van RN Communications, deze mogen alleen retour aangemeld worden als het om een zogenaamde DOA product gaat (Dead on Arrival). Mocht het toestel defect geleverd worden kunt u deze retour sturen aan ons en zal of een nieuw product geleverd worden of zult u een creditering ontvangen in de vorm van een cadeaubon.
Artikel 16 – Slotbepaling
1. Op alle Overeenkomsten tussen RN Communications en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen RN Communications en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onverminderd het recht van RN Communications zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »